پرسش های متداول درباره قفسه هایپرمارکتی

چهارچوب اصلی قفسه هایپر مارکتی توسط پایه ها ویا همان ستون های عمودی میباشد براکت بخش دیگری است که همانند بازو جهت نگهداری طبقات مورد استفاده قرار میگیرد و به صورت افقی به ستون ها متصل میشود و طبقات برروی انها مینشیند طبقات نیزصفحاتی هستند که برای چینش کالامورد استفاده قرار میگیرد پشت قفسه ها با صفحه ای پوشانده میشود که استحکام و امنیت را برقرار میکند و مانع از ریزش کالاها میگردد لیبل ها جلو طبقات نصب میشود و برای معرفی محصول و قیمت کاربرد دارند.