صفحه اصلی قفسه سوپرمارکتی و فروشگاهی قفسه وسط فروشگاهی

قفسه سوپرمارکتی - قفسه فروشگاهی - قفسه فروشگاه - قفسه سوپرمارکت - قفسه سوپرمارکتی قیمت - قفسه فروشگا


تماس بگیرید

قفسه وسط فروشگاهی


ارسال یا نصب

نصب و ارسال رایگن تهران نصب، حمل و اندازه گیری رایگان
هزينه حمل تا باربري رایگان خارج از تهران هزينه حمل تا باربري رایگان

طول طبقه وسط سوپرمارکتی

طول طبقه 1 40cm
طول طبقه 2 30cm
طول طبقه 3 25cm
طول طبقه 4 20cm

عمق طبقه وسط سوپرمارکتی

عمق طبقه 1 90cm
عمق طبقه 2 70cm
عمق طبقه 3 50cm

ارتفاع پایه وسط سوپرمارکتی

ارتفاع پایه 1 220cm
ارتفاع پایه 2 190cm
ارتفاع پایه 3 170cm
ارتفاع پایه 4 140cm

ورق پشت وسط سوپرمارکتی

ورق پشت 1 90cm
ورق پشت 2 70cm
ورق پشت 3 50cm

حفاظ وسط سوپرمارکتی

حفاظ 1 90cm
حفاظ 2 70cm
حفاظ 3 50cm

قوس جلو وسط سوپرمارکتی

قوس جلو 1 40cm
قوس جلو 2 30cm
قوس جلو 3 25cm
قوس جلو 4 20cm
پیشنهاد برای قفسه سوپرمارکتی و فروشگاهی