قفسه راک نیمه سنگین

قفسه راک نیمه سنگین

Semi-heavy rock rack

قفسه راک نیمه سنگین قفسه راک سبک

تماس بگیرید

قفسه راک سبک


قفسه راک نیمه سنگین قفسه راک نیمه سنگین نارنجی

تماس بگیرید

قفسه راک نیمه سنگین نارنجی

ارتفاع قاب :
- 300cm - 250cm - 200cm
عمق کفپوش :
- 80cm - 60cm - 40cm
طول بازو :
- 200cm - 150cm - 100cm

قفسه راک نیمه سنگین قفسه راک نیمه سنگین سفید

تماس بگیرید

قفسه راک نیمه سنگین سفید

ارتفاع قاب :
- 300cm - 250cm - 200cm
عمق کفپوش :
- 80cm - 60cm - 40cm
طول بازو :
- 200cm - 150cm - 100cm

قفسه راک نیمه سنگین قفسه راک نیمه سنگین آبی سورمه ای

تماس بگیرید

قفسه راک نیمه سنگین آبی سورمه ای

ارتفاع قاب :
- 300cm - 250cm - 200cm
عمق کفپوش :
- 80cm - 60cm - 40cm
طول بازو :
- 200cm - 150cm - 100cm

قفسه راک نیمه سنگین قفسه راک نیمه سنگین

تماس بگیرید

قفسه راک نیمه سنگین