قفسه راک نیمه سنگین

قفسه راک نیمه سنگین

Semi-heavy rock rack

قفسه راک نیمه سنگین قفسه راک نیمه سنگین سفید

تماس بگیرید

قفسه راک نیمه سنگین سفید

طول بازو :
- 200cm - 150cm - 100cm
ارتفاع قاب :
- 300cm - 250cm - 200cm
عمق کفپوش :
- 80cm - 60cm - 40cm

قفسه راک نیمه سنگین قفسه راک نیمه سنگین نارنجی

تماس بگیرید

قفسه راک نیمه سنگین نارنجی

طول بازو :
- 200cm - 150cm - 100cm
ارتفاع قاب :
- 300cm - 250cm - 200cm
عمق کفپوش :
- 80cm - 60cm - 40cm

قفسه راک نیمه سنگین قفسه راک نیمه سنگین آبی سورمه ای

تماس بگیرید

قفسه راک نیمه سنگین آبی سورمه ای

طول بازو :
- 200cm - 150cm - 100cm
ارتفاع قاب :
- 300cm - 250cm - 200cm
عمق کفپوش :
- 80cm - 60cm - 40cm