قفسه سوپرمارکتی و فروشگاهی

قفسه سوپرمارکتی و فروشگاهی

Supermarket and store shelves

قفسه سوپرمارکتی و فروشگاهی قفسه مدل کیکی گرد سوپرمارکتی

تماس بگیرید

قفسه مدل کیکی گرد سوپرمارکتی

ارتفاع پایه :
- 200cm
قطر صفحات :
- 90cm - 80cm - 70cm - 60cm - 50cm

قفسه سوپرمارکتی و فروشگاهی قفسه وسط سوپرمارکتی

تماس بگیرید

قفسه وسط سوپرمارکتی

قوس جلو :
- 40cm - 30cm - 25cm - 20cm
عمق طبقه :
- 90cm - 70cm - 50cm
ارتفاع پایه :
- 220cm - 190cm - 170cm - 140cm
ورق پشت :
- 90cm - 70cm - 50cm
حفاظ :
- 90cm - 70cm - 50cm
طول طبقه :
- 40cm - 30cm - 25cm - 20cm

قفسه سوپرمارکتی و فروشگاهی قفسه سوپرمارکتی دیواری چندمنظوره

تماس بگیرید

قفسه سوپرمارکتی دیواری چندمنظوره

عمق طبقه :
- 90cm - 70cm - 50cm
ارتفاع پایه :
- 300cm - 250cm - 200cm - 150cm - 120cm - 100cm
براکت :
- 40cm - 30cm - 25cm - 20cm
حفاظ :
- 90cm - 70cm - 50cm
طول طبقه :
- 40cm - 30cm - 25cm - 20cm

قفسه سوپرمارکتی و فروشگاهی قفسه فروشگاهی دیواری چندمنظوره

تماس بگیرید

قفسه فروشگاهی دیواری چندمنظوره

عمق طبقه :
- 90cm - 70cm - 50cm
ارتفاع پایه :
- 300cm - 250cm - 200cm - 150cm - 120cm - 100cm
براکت :
- 40cm - 30cm - 25cm - 20cm
حفاظ :
- 90cm - 70cm - 50cm
طول طبقه :
- 40cm - 30cm - 25cm - 20cm

قفسه سوپرمارکتی و فروشگاهی قفسه وسط فروشگاهی

تماس بگیرید

قفسه وسط فروشگاهی

قوس جلو :
- 40cm - 30cm - 25cm - 20cm
عمق طبقه :
- 90cm - 70cm - 50cm
ارتفاع پایه :
- 220cm - 190cm - 170cm - 140cm
ورق پشت :
- 90cm - 70cm - 50cm
حفاظ :
- 90cm - 70cm - 50cm
طول طبقه :
- 40cm - 30cm - 25cm - 20cm

قفسه سوپرمارکتی و فروشگاهی قفسه مدل کیکی گرد فروشگاهی

تماس بگیرید

قفسه مدل کیکی گرد فروشگاهی

ارتفاع پایه :
- 200cm
قطر صفحات :
- 90cm - 80cm - 70cm - 60cm - 50cm