قفسه هایپرمارکتی

قفسه هایپرمارکتی

Hypermarket shelf

قفسه هایپرمارکتی قفسه هایپرمارکتی طرح ترک مشکی

تماس بگیرید

قفسه هایپرمارکتی طرح ترک مشکی

ارتفاع پایه :
- 240cm - 220cm - 180cm - 160cm
برکت :
- 40cm
لیبل پلاستیکی جلو قفسه :
- 98cm - 70cm
طول طبقه :
- 98cm - 70cm
طول ورق پشت :
- 98cm - 70cm
عمق طبقه :
- 40cm - (فقط مخصوص پاخورقفسه)50cm

قفسه هایپرمارکتی قفسه هایپرمارکتی طرح ترک طوسی

تماس بگیرید

قفسه هایپرمارکتی طرح ترک طوسی

ارتفاع پایه :
- 240cm - 220cm - 180cm - 160cm
برکت :
- 40cm
لیبل پلاستیکی جلو قفسه :
- 98cm - 70cm
طول طبقه :
- 98cm - 70cm
طول ورق پشت :
- 98cm - 70cm
عمق طبقه :
- 40cm - (فقط مخصوص پاخورقفسه)50cm

قفسه هایپرمارکتی قفسه هایپرمارکتی طرح ترک سفید

تماس بگیرید

قفسه هایپرمارکتی طرح ترک سفید

ارتفاع پایه :
- 240cm - 220cm - 180cm - 160cm
برکت :
- 40cm
لیبل پلاستیکی جلو قفسه :
- 98cm - 70cm
طول طبقه :
- 98cm - 70cm
طول ورق پشت :
- 98cm - 70cm
عمق طبقه :
- 40cm - (فقط مخصوص پاخورقفسه)50cm