قفسه پیچ و مهره ای

قفسه پیچ و مهره ای

Bolted shelf

قفسه پیچ و مهره ای قفسه فلزی پیچ مهره ای انباری طوسی

تماس بگیرید

قفسه فلزی پیچ مهره ای انباری طوسی

طول طبقه :
- 95cm - 80cm - 70cm - 60cm - 50cm
عمق طبقه :
- 60cm - 50cm - 40cm - 30cm - 25cm
ارتفاع پایه :
- 3m - 2.5m - 2m - 1.5m
ضخامت پایه :
- 2ml - 1.5ml - 1.25ml - 1ml

قفسه پیچ و مهره ای قفسه فلزی

تماس بگیرید

قفسه فلزی


قفسه پیچ و مهره ای قفسه فلزی پیچ مهره ای انباری سفید

تماس بگیرید

قفسه فلزی پیچ مهره ای انباری سفید

طول طبقه :
- 95cm - 80cm - 70cm - 60cm - 50cm
عمق طبقه :
- 60cm - 50cm - 40cm - 30cm - 25cm
ارتفاع پایه :
- 3m - 2.5m - 2m - 1.5m
ضخامت پایه :
- 2ml - 1.5ml - 1.25ml - 1ml

قفسه پیچ و مهره ای قفسه فلزی پیچ مهره ای انباری قرمز

تماس بگیرید

قفسه فلزی پیچ مهره ای انباری قرمز

طول طبقه :
- 95cm - 80cm - 70cm - 60cm - 50cm
عمق طبقه :
- 60cm - 50cm - 40cm - 30cm - 25cm
ارتفاع پایه :
- 3m - 2.5m - 2m - 1.5m
ضخامت پایه :
- 2ml - 1.5ml - 1.25ml - 1ml

قفسه پیچ و مهره ای قفسه پیچ مهره ای انباری

تماس بگیرید

قفسه پیچ مهره ای انباری


قفسه پیچ و مهره ای قفسه فلزی انباری

تماس بگیرید

قفسه فلزی انباری