بریتانیا؛-قرنطینه-هزاران-نیروی-کار-خالی-شدن-قفسه-سوپرمارکت-ها